กฏระเบียบของบริษัท

 1.สมาชิกต้องยึดมั่นในกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

สมาชิกทุกคนต้องยึดมั่นในกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทที่ประกาศใช้อยู่แล้ว และ/หรือ ที่กำลังจะประกาศใช้ต่อไป

หากสมาชิกละเมิดหรือฝ่าฝืนจะถูกเพิกถอนสถานะจากการเป็นสมาชิกของบริษัทฯ

2.สมาชิกต้องประพฤติตนให้เหมาะสมตามกฎระเบียบและข้อบังคับ และจะไม่ละเมิดต่อจรรยาบรรณ ดังนี้

-มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อลูกค้า เพื่อนสมาชิกร่วมอาชีพและบริษัทฯ

-ไม่กล่าวร้ายทับถมเพื่อนรวมอาชีพ เพื่อหวังให้เกิดความเข้าใจผิด ให้เกิดความไม่ไว้วางใจและให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกและบริษัทฯ

-ไม่ลดราคาสินค้าหรือเสนอที่จะลดราคาสินค้า เพื่อเป็นการจูงใจให้ซื้อสินค้า

-ไม่แนะนำให้สมาชิกย้ายสายงาน หรือกระทำการใดๆที่ผิดต่อกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ

-ไม่กล่าวอ้างสรรพคุณผลิตภัณฑ์สินค้าและผลตอบแทนแผนการตลาดเกินความเป็นจริง

-หมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมให้ตนเองอยู่อย่างสม่ำเสมอ

-ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม ทั้งต้องดำรงไว้ซึ่ง เกียรติ ศักดิ์ศรี และคุณธรรมแห่งวิชาชีพ

3.การได้มาซึ่งสถานภาพการเป็นสมาชิก

ด้วยการสมัครเป็นสมาชิกของบริษัทฯ

-ผู้สมัครเป็นสมาชิกใหม่ของบริษัทฯ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัครเป็นสมาชิก

-กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยตนเอง โดยข้อมูลต่างๆ จะต้องเป็นความจริง และทำความเข่าใจตามข้อตกลงก่อนลงชื่อและต้องลงชื่อด้วยตนเองในใบสมัคร ซึ่งใบสมัครสมาชิกก็ถือเป็นหนังสือสัญญาที่จะมีภาระผูกพันหลังจากได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากบริษัทฯแล้ว

-ผู้สมัครต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ลายมือชื่อผู้รับรองสำเนาถูกต้องจะต้องเป็นลายมือชื่อของผู้สมัครเอง และต้องเหมือนกับลายมือชื่อที่ลงไว้ในใบสมัครด้วย

-ผู้สมัครต้องไม่เคยมีชื่อในทะเบียนมาก่อน

ผู้สมัครต้องสมัครเป็นสมาชิกภายใต้สายงานของบุคคลที่แนะนำคนแรก หรือบุคคลที่นำผู้สมัครมาที่บริษัทฯ เท่านั้น

-บริษัทฯ จะไม่ดำเนินการใดๆ กับใบสมัครที่ไม่สมบูรณ์ จนกว่าผู้สมัครจะได้ทำการแก้ไขเรียบร้อย

-บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อใบสมัครที่สูญหาย หรือล่าช้าในการลงทะเบียนสมาชิก

-อายุสมาชิกจะสิ้นสุดลงเมื่อครบ 1 ปี นับแต่วันที่สมัคร และสมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการต่ออายุสมาชิกก่อนวันหมดอายุในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการต่ออายุตามกำหนดเวลาดังกล่าว ปฏิเสธหรือละเลยที่จะต่ออายุเป็นสมาชิกให้ถือว่าการเป็นสมาชิกนั้นได้หมดอายุและสิ้นสุดเป็นสมาชิกแล้ว

บทบาทหน้าที่ของสมาชิก

-สมาชิกคือ คู่สัญญาที่มีอิสระ ไม่ใช่ลูกจ้าง พนักงาน ตัวแทนจำหน่าย หรือตัวแทนของบริษัทฯ

-สมาชิกต้องไม่แสดงตนว่ามีความสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ อันนอกเหนือจากการเป็นคู่สัญญาที่มีอิสระเท่านั้น

-สมาชิกจะต้องไม่ทำการประชุม แถลงข่าว เรียกร้องสิทธิต่างๆ หรือเป็นตัวแทนผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆ และจะไม่ชักชวนสมาชิกในบริษัทฯเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

-สมาชิกจะต้องไม่พยายามจำหน่ายหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นให้กับสมาชิกภายใต้สายงานของตนเอง และสมาชิกในสายงานอื่น ทั้งนี้รวมถึงการเป็นสปอนเซอร์ให้ทำธุรกิจกับบริษัทอื่น ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมถึงแม้ว่าจะให้ผลประโยชน์ร่วมต่อผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจของบริษัทฯ ก็ตาม

-สมาชิกไม่มีสิทธิจะผูกมัดบริษัทฯ ในข้อผูกมัดใดๆ หรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หรือให้บริษัทฯชดใช้การสูญหาย หรือหนี้สินใดๆที่จะเกิดจากการดำเนินธุรกิจของสมาชิก หรือฝ่าฝืนตามข้อตกลงในสัญญา

-สมาชิกจะต้องไม่รวบรวม ซื้อ หรือกระทำการด้วยประการใดๆเพื่อให้ได้มาซึ่งสำเนาบัตรประชาชนของบุคคลอื่นแล้วนำมาประกอบการสมัครเป็นสมาชิกของบริษัทฯ กรอกข้อความและลงชื่อปลอมในบริษัทฯโดยเจ้าของสำเนาบัตรประชาชนไม่ได้รู้เห็นยินยอมด้วย

4.การปฏิบัติตนของสมาชิกบริษัทฯ

การใช้สปอนเซอร์

-โดยบริษัทฯ มีนโยบายให้การสนับสนุนสิทธิในการสปอนเซอร์แนะนำบุคคลทั่วไปร่วมเป็นสมาชิกซึ่งในบางโอกาสสมาชิกอาจจะพยายามที่จะเชิญผู้มุ่งหวังคนเดียวกัน ตามระเบียบแล้วสมาชิกคนแรกเท่านั้นมีสิทธิให้คำแนะนำในการขายและให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลที่คาดว่าจะเป็นสมาชิก ไม่ว่าบุคคลผู้นั้นจะสมัครเป็นสมาชิกโดยยื่นใบสมัครกี่ฉบับก็ตาม ชื่อของผู้เป็นสปอนเซอร์จะต้องเป็นชื่อของผู้ที่เชิญคนแรกเท่านั้น และถ้าหากมีการขัดแย้งด้านสิทธิในเรื่องดังกล่าว บริษัทฯจะถือสิทธิเป็นผู้พิจารณาตัดสินแต่เพียงผู้เดียว

ความรับผิดชอบของสปอนเซอร์

สปอนเซอร์จะต้องให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และอบรมข้อมูลต่างๆ ทั้งผลิตภัณฑ์ แผนการตลาด รวมทั้งนโยบายดำเนินธุรกิจของบริษัทฯแก่สมาชิกภายใต้สายงานของตน

ไม่พูดเกินความจริงถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ โดยให้ข้อมูลที่เป็นจริงเชื่อถือได้

จากเอกสารสิ่งพิมพ์ข้อความที่ระบุไว้ข้างกล่องภาชนะที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ หรือตามวิธีการที่ได้รับรองจากทางบริษัทฯ อย่างถูกต้องรวมถึงการแสดงแผนการตลาด การจ่ายผลประโยชน์ทางธุรกิจ และวิธีการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องและชัดเจน

การซื้อและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์

-สมาชิกสามารถซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทฯ หรือศูนย์กระจายสินค้า ในราคาสมาชิก

-ห้ามขายตัดราคาหรือลดราคา เพราะนอกจากจะทำให้ผลตอบแทนของตัวแทนสมาชิกลดลงแล้วยังส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของสมาชิกคนอื่นๆด้วย

-ห้ามขายเกินกว่าราคาขายปลีกที่ระบุข้างกล่องของผลิตภัณฑ์ เนื่องจากจะส่งผลเสียต่อผลิตภัณฑ์ในด้านมาตรฐานการควบคุมราคาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

-สมาชิกจะต้องไม่พยายามจำหน่ายหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นให้กับสมาชิกในสายงานของตนเองและสมาชิกสายงานอื่น ทั้งนี้รวมถึงการเป็นสปอนเซอร์ให้ทำธุรกิจกับบริษัทอื่น ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม

การรับผลประโยชน์จากการดำเนินธุรกิจ

สมาชิกสามารถรับผลประโยชน์จากการดำเนินธุรกิจตามแผนการตลาดของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ตามเงื่อนไขทุกประการ เว้นแต่สมาชิกที่ทีการทำผิดกฎระเบียบและข้อบังคับ ต้องขึ้นอยู่ในดุลพินิจของบริษัทฯ สิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิก ดังนี้

-สมาชิกจะได้รับผลกำไรจากการขายสินค้า

-สมาชิกจะได้รับโบนัสตอบแทนจากแผนการตลาดที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ทั้งนี้สมาชิกต้องติดต่อขอรับโบนัสผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจอย่างช้าที่สุดไม่เกิน 180 วัน นับจากวันที่มีโบนัสผลตอบแทนเกิดขึ้น หากเกินกำหนดให้เป็นดุลพินิจของบริษัทฯ

-สมาชิกมีสิทธิเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมการขาย ละโปรแกรมฝึกอบรมที่บริษัทฯ จัดขึ้น

-สมาชิกสามารถให้การรับรอง สนับสนุนบุคคลใดๆ ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมในระบบขายตรงของบริษัทฯ

การโฆษณาส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์

-โบชัวร์ แผ่นปลิว เอกสารสิ่งพิมพ์ รวมถึงนามบัตร สมาชิกอาจสร้างโฆษณาของตนเองได้ แต่ต้องมีเนื้อหาที่ถูกต้องเป็นความจริง และต้องสอดคล้องกับกฎระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการโฆษณา ทั้งนี้ต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติจากทางบริษัทฯก่อนทุกครั้งจึงจะสามารถนำไปเผยแพร่ได้

-สมาชิกจัดโบชัวร์หรือเอ่ยชื่อผลิตภัณฑ์ เครื่องหมายการค้าหรือชื่อการค้าใน วีดีโอ ซีดี เว็บไซต์ หรือเทปบันทึกเสียงที่จัดทำขึ้นโดยในนามหรือคำสั่งของสมาชิกเองไม่ได้ ยกเว้นในกรณีที่ได้รับการอนุญาตจากบริษัทฯ เท่านั้น

-ในกรณีที่สมาชิกต้องการโฆษณากระจายเสียงทางวิทยุ และ/หรือเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ โดยต้องเอ่ยชื่อผลิตภัณฑ์เครื่องหมายการค้าหรือชื่อการค้า ต้องได้รับอนุญาตจากทางบริษัทฯ ก่อนเท่านั้น

-ในกรณีที่สมาชิกได้รับการติดต่อจากผู้สื่อข่าวเพื่อขอสัมภาษณ์หรือให้คำแถลง สมาชิกต้องแนะนำให้ผู้สื่อข่าวติดต่อกับทางบริษัทฯ โดยตรงและต้องได้รับอนุมัติจากบริษัทฯก่อน จึงสามารถแถลงหรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อได้

ฉลากผลิตภัณฑ์และเอกสารวัสดุต่างๆ

-สมาชิกจะฉีกออก ขีดฆ่า แก้ไข เพิ่มเติม หรือดัดแปลงฉลากเอกสารหรือบรรณจุภัณฑ์ที่จัดทำขึ้นโดยบริษัทฯ ไม่ได้ แต่ถ่าพบข้อผิดพลาดให้รีบแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องทันที

-บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการที่เปลี่ยนแปลงราคาของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งข้อมูล รูปแบบของคู่มือการดำเนินธุรกิจโดยไม่ต้องจำเป็นต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

5.ความคุ้มครอบและมาตรฐานการลงโทษเกี่ยวกับการทำสายงาน

-การทำสถานภาพซ้อน หากบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่า สมาชิกคนใดมีสังกัดภายใต้สายงานหนึ่งอยู่แล้วไปดำเนินธุรกิจกับสายงานอื่นโดยใช้ชื่ออีกบุคคลหนึ่ง บริษัทฯจะกระทำการระงับการจ่ายผลประโยชน์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้สายงานนั้น และยกเลิกการเป็นสมาชิกภายใต้สายงานนั้นทันที

-การถอนสถานภาพการเป็นสมาชิกสังกัดสายงานเดิมเพื่อไปสังกัดสายงานใหม่ บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนย้ายสายงาน เพราะจะทำให้เกิดผลกระทบต่อประโยชน์ทางธุรกิจของสมาชิกคนอื่นๆ

-การชักชวนให้ผู้อื่นเปลี่ยนสายงาน ในกรณีที่มีการเรียกร้องถึงพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมที่ส่อถึงการทุจริตซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หากบริษัทฯตรวจสอบแล้วพบว่ามีการทำผิดจริงตามเรียกร้อง บริษัทฯ จะดำเนินการย้ายคืนสายงานและผลประโยชน์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนับจากวันที่มีการลงรหัสที่ตรวจพบว่ามีการแนะนำข้ามสายงานให้กับผู้แนะนำโดยชอบธรรมในสายงานเดิม

-การลงรหัสสมาชิกให้กับสายงานกรณีที่เจ้าของรหัสต้องการสมัครสมาชิกแบบ GOLD และ DIAMOND แต่ผู้แนะนำลงรหัสให้โดยการส่งแยก ทำให้เสียสิทธิการเป็นสมาชิก GOLD และ DIAMOND ผู้แนะนำต้องรับผิดชอบชดใช้ในความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ทั้งผลประโยชน์จากการทำธุรกิจและประกันอุบัติเหตุที่เจ้ารหัสพึงจะได้

6.การโอนสิทธิการเป็นสมาชิก

-ผู้รับโอนสิทธิต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขของการเป็นสมาชิกใหม่ทุกประการ

-ทุกครั้งที่มีการโอนสถานภาพสมาชิก ต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ ก่อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทฯ ว่าจะอนุมัติให้มีการโอนสิทธิได้หรือไม่

-ในการโอนสิทธิ ผู้รับโอนสิทธิจะต้องดำรงสถานภาพอยู่ในตำแหน่งเดิมของสมาชิกผู้โอนสิทธิให้ทุกประการ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: